Taakgroep Beheer

 

Samenstelling

 

De taakgroep Beheer bestaat uit 6 ouderlingen kerkrentmeester. Naast de gezamenlijke taakgroep Beheer heeft zowel het hervormde (CvK Van Dedemkerk) als het gereformeerde (CvK De Antenne) deel van de Protestantse Gemeente Dedemsvaart in wording een eigen College van Kerkrentmeesters.

E-mailadressen:
kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl
kerkrentmeesters.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl
beheer@pkn-dedemsvaart.nl

TOP

Taakgroep Jongeren

 

Algemeen

 

De taakgroep jongeren wil jeugd en jongeren centraal stellen en wil dat zij een volwaardige plaats hebben of krijgen in de kerkelijke gemeente: als mens, als lid van de gemeente, als gelovige.

 

Samenstelling

 

De taakgroep Jongeren bestaat uit 4 taakgroepleden: 2 ouderlingen en 2 leden. Er is aan deze taakgroep mementeel geen predikant verbonmden.

Werkgroepen die verbonden zijn met de taakgroep Jongeren:
- EigenwijzZ (jeugddiensten);
- Tiener- en jeugdclubs;
- Taizé.

TOP


College van Diakenen

 

Algemeen
Deze tekst is onder constructie

 

De doelstelling van de taakgroep Kerk en Samenleving is eerlijk delen.
De taakgroep maakt de gemeente bewust van de oorzaken van nood van mensen, oneerlijke verdeling van de welvaart in wereldverband, in ons eigen land, dorp en gemeente. Ze bouwt door voorlichting en toerusting aan een missionair-diaconale gemeente. De taakgroep is door het organiseren van bijeenkomsten –ook voor mensen buiten de kerkelijke gemeente- en het verspreiden van lectuur bezig met het gemeente-zijn in de wereld.
De taakgroep stimuleert de werkgroepen om activiteiten/projecten te organiseren en om daarbij de gemeente te betrekken en aan te moedigen om actief/bewust te geven. De werkgroepen zorgen, onder verantwoordelijkheid van de taakgroep, voor de verdeling van de ingezamelde gaven en giften. Ze stimuleert contact met en hulp aan mensen, dichtbij en ver weg. Kernwoorden hierbij zijn Liefde en Gerechtigheid.

 

Samenstelling

 

De taakgroep Kerk en Samenleving bestaat uit afvaardiging van de Diaconie, werkgroep Evangelisatie, werkgroep Zending, werkgroep Hongarije.
E-mailadres: diaconie@pkn-dedemsvaart.nl

Werkgroepen die verbonden zijn met de taakgroep Kerk en Samenleving:


- diaconie;
- zending;
- evangelisatie;
- werkgroep Hongarije.

TOP

 

Taakgroep Leren

 

Algemeen

 

De taakgroep bevordert dat gemeenteleden via een leerproces als mondige christenen leren omgaan met vragen van geloof en leven, met het oog op de vorming van henzelf en op hun functioneren in kerk en samenleving.

De vorming spits zich met name toe op de persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling van het geloof van mensen met het doel om te komen tot een eigen houding en keuze. Bij toerusting ligt het accent op het functioneren van gemeenteleden in bepaalde taken in gemeente of samenleving. Daarbij gaat het om het leren verstaan van de taak (informatie, motivatie) en om het leren uitvoeren van de taak (training).

 

Samenstelling

 

De taakgroep Leren bestaat uit 4 taakgroepleden: 2 ouderlingen en 2 leden.
Predikant verbonden aan deze taakgroep: ds. K. van Staveren, e-mailadres:
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl

Werkgroepen die verbonden zijn met de taakgroep Leren:
- catechese;
- Kerk en Israël;
- vormingsactiviteiten van de predikanten.

TOP

 

Taakgroep Pastoraat

 

Algemeen

 

De taakgroep Pastoraat heeft als doel het bevorderen van het omzien naar elkaar in de gemeente. Daarbij kunnen we verschillende vormen van pastoraat onderscheiden:

  • Onderling pastoraat tussen gemeenteleden: aandacht hebben voor elkaar, hulp verlenen aan elkaar, enz.;
  • Pastoraat als gemeente-opbouwwerk: het bezoekwerk door predikant, sectieleider/ouderling, contactpersoon of diaken;
  • Gespecialiseerd pastoraat: contact bij bijzondere of specifieke omstandigheden, zoals ziekte, stervensbegeleiding, doopgesprekken, huwelijksgesprekken; veelal de taak van een predikant.

 

Samenstelling

 

De taakgroep Pastoraat bestaat uit 4 pastoraal ouderlingen beleid en een notulist. Predikant verbonden aan deze taakgroep: Deze functie is vacant

De gemeente is onderverdeeld in 4 pastorale teams, te weten noordoost, zuidoost, zuidwest en noordwest. Een pastoraal team bestaat uit 1 predikant, 1 pastoraal ouderling beleid, 3 sectieleiders die elk een derde deel van het geografisch gebied binnen het team onder hun hoede hebben en in elke sectie een diaken of diaconaal medewerker en aantal contactpersonen.
Daarnaast is er een pastoraal team Van Dedem Marke.

Werkgroepen verbonden met de taakgroep Pastoraat:
- kerkcontact
- ouderensoos
- bezoekdienst Kerkactief

 

TOP


Taakgroep Vieren

 

Samenstelling

 

De taakgroep Vieren bestaat uit 6 taakgroepleden: 2 ouderlingen en 4 leden (in de overgangssituatie 4 ouderlingen en 2 leden).
Predikant verbonden aan deze taakgroep:
Op dit moment vacant
e-mailadres: vieren@pkn-dedemsvaart.nl

Werkgroepen die verbonden zijn met de taakgroep Vieren:
- oppasdienst;
- kindernevendienst;
- jeugdnevendienst;
- Taizé;
- cantorij;
- kerkkoor;
-
kruimelkerk;
- anders kerken;
-
meet & greet;
-
liturgisch bloemschikken;
- opendeur- en zangdiensten;
-
lectoren;
-
preekvoorzieners;
- beamteams;
-
kerkmusici (inzet in dienst).

TOP

top