Taakgroep Beheer

 

Samenstelling

 

De taakgroep Beheer bestaat uit 6 ouderlingen kerkrentmeester. Naast de gezamenlijke taakgroep Beheer heeft zowel het hervormde (CvK Van Dedemkerk) als het gereformeerde (CvK De Antenne) deel van de Protestantse Gemeente Dedemsvaart in wording een eigen College van Kerkrentmeesters.

E-mailadressen:
kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl
kerkrentmeesters.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl
beheer@pkn-dedemsvaart.nl

TOP

Taakgroep Jongeren

 

Algemeen

 

De taakgroep jongeren wil jeugd en jongeren centraal stellen en wil dat zij een volwaardige plaats hebben of krijgen in de kerkelijke gemeente: als mens, als lid van de gemeente, als gelovige.

 

Samenstelling

 

De taakgroep Jongeren bestaat uit 4 taakgroepleden: 2 ouderlingen en 2 leden. Er is aan deze taakgroep mementeel geen predikant verbonmden.

Werkgroepen die verbonden zijn met de taakgroep Jongeren:
- EigenwijzZ (jeugddiensten);
- Tiener- en jeugdclubs;
- Taizé.

TOP


College van Diakenen

Voorzitter F. (Frits) Linde, 06 53407275
Scriba / penningmeester M.S.(Margreet) Kuiper-Nagtegaal, 0523 785217
E-mailadres
diaconie@pkn-dedemsvaart.nl
Bankrekening NL30 RABO 0373 7134 52

 

 

Beleid

 

De diaken/diaconale medewerker staat in het snijvlak van een kerk en samenleving waarin mensen proberen om het leven voor elkaar en anderen zo goed mogelijk te laten zijn. Maar in dit leven lijken de minder goede dingen vaak de overhand te hebben en wordt Gods bedoeling te weinig (h)erkend. Hoe staat de diaken/diaconale medewerker in zijn relatie tot God en medemens?

  • Relatie tot God: een mens die kiest om God te dienen wordt gevraagd het voorbeeld van Jezus te volgen: waarbij de meerdere de mindere dient en waarbij ieder de gave geeft die hij/zij van God heeft mogen ontvangen.
  • Relatie tot de medemens: je naaste liefhebben als je zelf, voorbij het vanzelfsprekende helpen van je familie, vrienden en kennissen. Dit vraagt om oog te hebben voor de nood in de wereld, nood die vaak niet goed zichtbaar is. Het betekent keuzes maken, onvoorwaardelijk steun geven aan hen die lijden.
  • Relatie tot de aarde: de mens heeft van God de taak gekregen rentmeester te zijn voor de aarde. Dit betekent zorg dragen voor de aarde en alle wezens die daarop leven.

 

De diaconie hanteert in haar werk de volgende drie basisprincipes:

 

  • Getuigen van Gods gerechtigheid: wat God van ons verwacht vanuit het verbond dat Hij met ons gesloten heeft. Hoe wij moeten handelen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de wereld waarin wij wonen, de medemens waarmee wij leven de vreemdeling die wij ontmoeten.
  • Vragen om aandacht: voor elke situatie van lijden en onrecht die wij constateren in onze directe omgeving van kerk en buurt en in de samenleving en wereld om ons heen. Die aandacht moeten wij vragen binnen onze kerkelijke gemeente, maar als onderdeel van de kerkenraad mogen wij hiervoor ook aandacht vragen bij overheid en de maatschappelijke instellingen en overlegorganen op het niveau van wijk, stad en regio. Wij volgen daarin het beleid dat op landelijk niveau door de Raad van Kerken wordt uitgedragen.
  • Geven van onze gaven: enerzijds door dienstbaar te zijn in situaties waarin we als kerkelijke gemeente zelf de helpende hand bieden en anderzijds door middel van onze giften of bemiddelingen zorgen dat anderen deskundige hulp verlenen.

 

Om vanuit barmhartigheid en gerechtigheid de aan ons door God geschonken gaven te delen zijn deze drie basisprincipes onlosmakelijk met elkaar verbonden: Gods gerechtigheid is de basis van waaruit wij handelen, enerzijds bij het geven van hulp en anderzijds bij het vragen om hulp aan anderen, zowel binnen de kerkelijke gemeente als in de samenleving. Bij deze drie basisprincipes gaan onze eerste gedachten vaak uit naar de mens, maar ook het milieu waarin deze mens leeft verdient steeds meer onze aandacht.

 

Reguliere taken

 

In de beschreven taken is soms voor de diaconie een coördinerende rol weggelegd. Door de betrokkenheid van gemeenteleden wordt een dergelijke taak soms geheel uitgevoerd zonder directe dagelijkse bemoeienis van de diaconie. De diaconie blijft echter altijd aanspreekbaar en eindverantwoordelijk. Zijn er dus problemen of vragen dan kan met de diaconie contact worden opgenomen.

 

Samenstelling

 

Het college van diakenen bestaat uit acht bevestigde diakenen en twaalf diaconale medewerkers. Elke diaconale medewerker heeft contact met een sectie en bezoekt de sectievergaderingen om de verbinding tussen pastoraat en diaconie te waarborgen. Allen verrichten de taken in de eredienst.

Ons volledige beleidsplan vindt u hier

 

Werkgroepen die verbonden zijn met het College van Diakenen:


- zending
- evangelisatie
- werkgroep Hongarije

TOP

 

Taakgroep Leren

 

Algemeen

 

De taakgroep bevordert dat gemeenteleden via een leerproces als mondige christenen leren omgaan met vragen van geloof en leven, met het oog op de vorming van henzelf en op hun functioneren in kerk en samenleving.

De vorming spits zich met name toe op de persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling van het geloof van mensen met het doel om te komen tot een eigen houding en keuze. Bij toerusting ligt het accent op het functioneren van gemeenteleden in bepaalde taken in gemeente of samenleving. Daarbij gaat het om het leren verstaan van de taak (informatie, motivatie) en om het leren uitvoeren van de taak (training).

 

Samenstelling

 

De taakgroep Leren bestaat uit 4 taakgroepleden: 2 ouderlingen en 2 leden.
Predikant verbonden aan deze taakgroep: ds. K. van Staveren, e-mailadres:
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl

Werkgroepen die verbonden zijn met de taakgroep Leren:
- catechese;
- Kerk en Israël;
- vormingsactiviteiten van de predikanten.

TOP

 

Taakgroep Pastoraat

 

Algemeen

 

De taakgroep Pastoraat heeft als doel het bevorderen van het omzien naar elkaar in de gemeente. Daarbij kunnen we verschillende vormen van pastoraat onderscheiden:

  • Onderling pastoraat tussen gemeenteleden: aandacht hebben voor elkaar, hulp verlenen aan elkaar, enz.;
  • Pastoraat als gemeente-opbouwwerk: het bezoekwerk door predikant, sectieleider/ouderling, contactpersoon of diaken;
  • Gespecialiseerd pastoraat: contact bij bijzondere of specifieke omstandigheden, zoals ziekte, stervensbegeleiding, doopgesprekken, huwelijksgesprekken; veelal de taak van een predikant.

 

Samenstelling

 

De taakgroep Pastoraat bestaat uit 4 pastoraal ouderlingen beleid en een notulist. Predikant verbonden aan deze taakgroep: Deze functie is vacant

De gemeente is onderverdeeld in 4 pastorale teams, te weten noordoost, zuidoost, zuidwest en noordwest. Een pastoraal team bestaat uit 1 predikant, 1 pastoraal ouderling beleid, 3 sectieleiders die elk een derde deel van het geografisch gebied binnen het team onder hun hoede hebben en in elke sectie een diaken of diaconaal medewerker en aantal contactpersonen.
Daarnaast is er een pastoraal team Van Dedem Marke.

Werkgroepen verbonden met de taakgroep Pastoraat:
- kerkcontact
- ouderensoos
- bezoekdienst Kerkactief

 

TOP


Taakgroep Vieren

 

Samenstelling

 

De taakgroep Vieren bestaat uit 6 taakgroepleden: 2 ouderlingen en 4 leden (in de overgangssituatie 4 ouderlingen en 2 leden).
Predikant verbonden aan deze taakgroep:
Op dit moment vacant
e-mailadres: vieren@pkn-dedemsvaart.nl

Werkgroepen die verbonden zijn met de taakgroep Vieren:
- oppasdienst;
- kindernevendienst;
- jeugdnevendienst;
- Taizé;
- cantorij;
- kerkkoor;
-
kruimelkerk;
- anders kerken;
-
meet & greet;
-
liturgisch bloemschikken;
- opendeur- en zangdiensten;
-
lectoren;
-
preekvoorzieners;
- beamteams;
-
kerkmusici (inzet in dienst).

TOP

top