Organisatiestructuur

 

Samenstelling en werkwijze

 

In de Protestantse Gemeente Dedemsvaart in wording werken de Hervormde Gemeente te Dedemsvaart en de Gereformeerde Kerk van Dedemsvaart samen. De Protestantse Gemeente Dedemsvaart in wording heeft een gemeenschappelijke kerkenraad die de bevoegdheden van beide kerkenraden gezamenlijk uitoefent. De meerderheid van de afzonderlijke kerkenraden dragen daarbij de besluiten van de gemeenschappelijke kerkenraad. Over zaken die niet in de federatie opgenomen zijn vergaderen en besluiten beide kerkenraden apart.

 

De grote kerkenraad houdt de uiteindelijke verantwoordelijkheid, maar vertrouwt een deel van zijn taak toe aan de kleine kerkenraad, met een aantal door hem benoemde taakgroepen en sectieteams.

 

Er zijn zes taakgroepen, te weten:


Binnen de taakgroep pastoraat is de gemeente voor wat het uitvoerende werk betreft, verdeeld in geografische secties. Aan elke sectie is een predikant en een pastoraal ouderling verbonden. Daarnaast heeft iedere sectie een sectieleider, diaken/diaconaal medewerker en meerdere contactpersonen.

 

De kleine kerkenraad toetst de werkplannen van de taakgroepen aan het (door de grote kerkenraad vastgestelde) algemene beleid, en faciliteert en stimuleert het werk binnen de taakgroepen. Bij de samenstelling van de kleine kerkenraad streven we naar een evenwichtige verdeling tussen hervormde en gereformeerde ambtsdragers.
De grote kerkenraad kiest het moderamen.

 
 

 

Taken en verantwoordelijkheden

 

Alle leden van de kerkenraad dragen samen verantwoordelijkheid voor het beleid.
De grote kerkenraad is daarbij verantwoordelijk voor het strategisch beleid, de kleine kerkenraad voor het tactisch beleid en de taakgroepen en sectieteams voor het operationele beleid.

 

Contact

 

Voorzitter Hervormde kerkenraad (Van Dedemkerk): Vacant
Assessor: Ds. K. van Staveren
Scriba Hervormde kerkenraad (Van Dedemkerk): Ellen Kok
e-mailadres: scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl

 

Voorzitter Gereformeerde kerkenraad (KC De Antenne): Maaike Hiemstra
Scriba Gereformeerde kerkenraad (KC De Antenne): Vacant
e-mailadres: scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het samengaan van Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. is tot uitdrukking gebracht in een nieuwe huisstijl met een nieuw logo.

Dit nieuwe logo symboliseert alles waar de Protestantse Gemeente Dedemsvaart voor staat en naar streeft: een kerk zijn als een veelkleurige gemeenschap die leeft vanuit het Woord van God. Een kerk gericht op vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Een moedige kerk, waarin onbevangen, ontvankelijk, geïnspireerd en overtuigd geloofd en geleefd wordt. Met elkaar. Samen enthousiast geloven en samen delen.

In het logo zijn een aantal betekenisvolle elementen die voortkomen uit de rijke christelijke symboliek samengebracht. Een cirkel, een kruis, maar ook een gemeenschap gevormd door een krans van mensen. En als verbinding hiertussen het licht van Jezus.

 

De Cirkel
De cirkel symboliseert eenheid. Ook eenheid van kerken. De cirkel is het symbool  voor volkomenheid en eeuwigheid en daarmee ook voor God. God is immers het begin en het einde tegelijkertijd: ‘Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde’ (Openbaring 22:13). De cirkel houdt ook verband met Gods schepping: heelheid, een schepping waarvan God zei dat zij ‘zeer goed’ was (Genesis 1: 31). En de aarde zelf. Ook die is rond. Evenals de cirkel des levens

 

 

 

Het Kruis
In de cirkel licht het kruis op. Het christelijke symbool bij uitstek. Gekozen is voor de meest eenvoudige vorm: het Griekse kruis met vier armen van gelijke lengte. Het verwijst naar Pasen: het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus. De verticale balk geeft de verbinding met God weer, de horizontale balk is als twee armen die naar de mensen reiken.

 

 

 

 

Het Licht

Het licht van Jezus Christus ‘Ik ben in de wereld gekomen als een LICHT, om iedereen die in mij gelooft, niet in het duister te laten.’ (Johannes 12:46) God roept ons in zijn licht. Het licht wijst ons de weg, maakt ons zuiver en laat duisternis verdwijnen.
In Gods licht vindt openbaring plaats en blijft niets verborgen. De kleuren van de vlam geven de veelkleurigheid van de (kerk)gemeenschap weer. En van de wereld om haar heen. Juist die kleurrijkheid geeft de vele facetten van het leven aan.

 

 

 

De Gemeente
Een prachtige krans van mensen symboliseert de (kerk)gemeenschap en verbondenheid met Jezus Christus. En met elkaar, de omgeving en de rest van de wereld.
In Mattheüs 18:20 staan de bekende woorden ‘Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’ De kring van mensen vormt de stralende krans van saamhorigheid, waarin mensen zich geborgen voelen in hun verbondenheid met God en het licht dat Hij over hen uitstraalt.