Kerkenraad

 

Grote kerkenraad

 

De gezamenlijke of grote kerkenraad (GKR) vergadert 4x per jaar. Voor zijn vergaderingen worden alle ambtsdragers uitgenodigd. Daarnaast is er een notulist aanwezig.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 

Aan de grote kerkenraad wordt toevertrouwd:
- de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
- de zorg voor de dienst van woord en sacramenten;
- het nemen van de besluiten als genoemd in ordinantie 4-8-7;
- het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
- het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen;
- het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing;
- het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld in ordinantie 3-6 en de benoeming van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, met dien verstande dat de kerkenraad van geval tot geval de uitvoering van deze taak kan opdragen aan de kleine kerkenraad;
- het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad;
- het aanwijzen van de afgevaardigden naar de classicale vergadering;
- het vaststellen van de plaatselijke regelingen als bedoeld in artikel 4-7-2.

 

Kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad (KKR) vergadert 6x per jaar. Voor zijn vergaderingen worden de predikanten, voorzitters en scribae van de kerkenraad en afgevaardigden van de taakgroepen uitgenodigd. Daarnaast is er een notulist aanwezig.
De predikanten vaardigen 2 predikanten af en elke taakgroep vaardigt 1 ambtsdrager af naar deze vergaderingen, behalve Kerk & Samenleving en Beheer; zij vaardigen elk van elke kerk 1 afgevaardigde (in totaal 2 per taakgroep) af naar deze vergaderingen.Taken en verantwoordelijkhedenAan de kleine kerkenraad wordt toevertrouwd:
- het toetsen van het werk van de sectieteams en de taakgroepen aan het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan;
- de instelling van de sectieteams en de taakgroepen en de benoeming van de leden daarvan;
- het vaststellen van de instructies van de sectieteams en de taakgroepen.

Moderamen

 

Het moderamen bestaat uit de predikanten, de voorzitters en scribae van de kerkenraad, de voorzitters van de taakgroepen Kerk & Samenleving en Beheer.
De predikanten vaardigen 1 predikant af naar de moderamenvergaderingen en de voorzitters van de taakgroep Kerk & Samenleving, de voorzitters van de taakgroep Beheer en de notulisten zijn om en om (van elke taakgroep 1 afgevaardigde) aanwezig bij de vergaderingen.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 

Het moderamen heeft tot taak:
- het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad;
- de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn;
- het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen, onder verantwoording aan de kerkenraad (ord. 4-8-3).