Werkgroepen

 


 


 

Anders Kerken
(taakgroep Vieren)

De werkgroep Anders Kerken zet zich in voor toegankelijke diensten die spontaniteit, blijdschap en ongedwongen samenzijn uitstralen. Er is in deze diensten ruimte en aandacht voor de kinderen.
Met vrolijke muziek, meestal begeleidt door de EPN-band (Eén Pot Nat, de band bestaat uit leden met verschillende (kerkelijke) achtergronden) en in begrijpelijke, aansprekende taal geloof doorgeven/delen. Gewoon Anders!
De diensten beginnen wat later dan gebruikelijk, met vooraf koffie.     

TOP


Beamteams
(taakgroep Vieren)

Het beamteam van de Van Dedemkerk verzorgt tijdens de kerkdiensten in de Van Dedemkerk met beamers op twee projectieschermen in de kerk de (audio)visuele presentatie van de dienst.
Het team bestaat uit een groep van zo’n 18 enthousiaste gemeenteleden die in koppels van twee een presentatie maken. Enthousiaste gemeenteleden die ook een keer een presentatie willen maken zijn van harte welkom.
Informatie en aanmelden via: beamteamnhk@gmail.com

Het beamteam van Kerkelijk Centrum De Antenne bestaat uit 12 personen , 8 doen er de presentatie en 4 bedienen de camera’s. Met één presentator wordt per toerbeurt elke zondag de presentatie van de door de voorganger aangereikte liturgie verzorgt en meestal met één cameraman/vrouw de kerkdienst in beeld gebracht voor de kijkers thuis. Voor de presentatie van de liederen en Bijbellezingen maken we gebruik van het presentatie programma “Easy Worship” .Ook kunnen we in dit programma Power Point presentaties, liederen op noten,filmpjes enz. toevoegen. De gebruikte kleur in de getoonde presentatie is in overeenstemming met de kleur van de antependia.
Tijdens de presentatie in de dienst is het mogelijk over te schakelen naar de drie camera’s om het gebeuren rondom het liturgisch centrum in beeld te brengen.
E-mailadres voor aanlevering van informatie: beampresentatie@gmail.com

TOP

Bezoekdienst Kerkactief
(
taakgroep Pastoraat)

“Bezoekdienst KerkAktief” bezoekt gemeenteleden die door overlijden van hun partner alleen zijn komen te staan. Coördinator is mevr. R. Bakker-Tinholt, Dotingastraat 4, tel.613545.

Daarnaast bezoekt Bezoekdienst KerkAktief gemeenteleden die boven de 75 jaar zijn en die aangegeven hebben via hun sectieleider/ouderling, contactpersoon of predikant dat zij graag regelmatig (1x per maand) bezoek van de kerk  willen ontvangen.

Coördinator is mevr. G.L. Nijboer-Schipper, Hoofdvaart 183, tel..614945.

Gemeenteleden die te kampen hebben met chronische ziekte kunnen contact opnemen met mevr. G.L. Nijboer-Schipper, wanneer zij bezoek op prijs stellen.

“Bezoekdienst kerkAktief” verzorgd de kerstviering voor alle gemeenteleden boven de 65 jaar.

In het voorjaar verzorgd ze een toerustingsmiddag.

En aan een fietstocht plus reisje in de zomer kan iedereen deelnemen.

Algehele informatie kunt u krijgen bij Mevr. H.J.Logtenberg-Borger, tel. 0523-613275

Met haar kunt u ook contact opnemen wanneer u het team van “Bezoekdienst KerkAktief” wilt komen versterken. Heel graag!

 


Cantorij
(taakgroep Vieren)

De cantorij, opgericht in 1992, stelt zich als – plezierige – taak om mee te werken aan goede liturgische muziek in de kerkdiensten. Maar ook elders, bijvoorbeeld in het verpleeghuis “Clara Feyoena Heem” werkt de cantorij aan diensten mee. De cantorij heeft primair een liturgisch doel naast ondersteuning van de gemeentezang en het aanleren van nieuwe liederen. Onder leiding van dirigente Marianne Visscher-van Faassen wordt aandacht besteed aan zowel moderne als klassieke liturgische muziek. De cantorij oefent iedere woensdagavond van kwart voor 7 tot kwart voor 8 in het Kerkelijk centrum "De Antenne".

TOP


Catechese
(taakgroep Leren)

Op school moet je van alles leren en merk je misschien dat het niet makkelijk is om antwoorden te vinden, die je nuttig vindt. Wij zouden je daarom graag willen uitnodigen om samen met ons en anderen van jouw leeftijd een paar avonden te chillen en te praten over God, de kerk, de moeilijke en mooie dingen in je leven.
Voor iedereen tussen 12 – 16 hebben wij 3 blokken van 4 weken, waaruit je kunt kiezen uit twee programma’s:

oktober/november januari/februari maar/april
Keuze 1 Kiekeboe Bloemen in de kerk Rabbi en Dominee
keuze 2 Hoe groen ben ik? Who cares als je geen geld hebt Bij de dominee thuis

Als je je keuzes hebt gemaakt stuur dan een mailtje naar ds. Karsten ds.kvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of bel me 0523 612425

16+
Vanaf 16 jaar is er de 16+ groep, waar al een behoorlijk aantal leeftijdsgenoten aan deel nemen!! Maar, er kunnen er nog veel meer bij. We komen één keer in de twee weken bij elkaar, om 19.00 uur in de Antenne. Meestal duurt het tot 21.00 uur. De gesprekken gaan over van alles, van BVO-tje tot God, over jou en jouw leven, muziek, etc. Dat alles in een ontspannen sfeer met koffie, thee en koek!! Dit seizoen zullen we ook een keer naar de marechaussee-kazerne in Apeldoorn gaan, en misschien nog wel meer excursies…. Dat ligt aan jullie!
Voor informatie kun je contact opnemen bg.breunesse@gmail.com of tel. 234818. Ik zie je graag, je bent meer dan welkom!!!!

Belijdenis
Denk je er over om belijdenis te doen of twijfel je nog. Dat geeft niets! Ben je zoekende en wil je met anderen mee op zoek dan ben je van harte welkom op vrijdagavond (= een uitprobeersel….) om 19.30 in de Antenne.
Voor informatie kun je contact opnemen bg.breunesse@gmail.com of tel. 234818.

We zien ernaar uit om je te ontmoeten

TOP


Van Dedemkoor
(taakgroep Vieren)

Het kerkkoor bestaat uit een aantal enthousiaste zangers en zangeressen. Het koor werkt met enige regelmaat mee aan de kerkdiensten en repeteert elke donderavond van 20.00 - 22.00 uur, onder enthousiaste leiding van de dirigent Marjanne Visscher, in de consistorie van de Van Dedemkerk.
U bent van harte welkom om mee te zingen!

TOP

EigenwijzZ (jeugddiensten)
(taakgroep Jongeren)

De jeugddienstcommissie bestaat uit een enthousiaste groep jonge mensen die 10 jeugddiensten per jaar organiseren. De commissie probeert een dienst te maken die zich richt op jongeren. In deze diensten worden onderwerpen behandeld die passen bij de belevingswereld van jongeren. De diensten zijn zeer divers. Sommige diensten worden ondersteund door een band of koor, soms worden ze in het geheel georganiseerd door bijvoorbeeld een toneelgroep of cabaretier.

TOP

EPN
(werkgroep Anders Kerken)

De EPN-band is opgericht in 2008 ter ondersteuning van de Anders Kerken diensten. EPN staat voor één pot nat, wat verwijst naar de verschillende (kerkelijke) achtergronden van de bandleden,: Katholiek, Gereformeerd, Hervormd, helemaal niet aan een kerk verbonden.
Sinds de oprichting is de band regelmatig voor repetities bij elkaar geweest en heeft zodoende een aardig repertoire opgebouwd. Het repertoire van de band bestaat uit: liederen uit de bundel van Joh. de Heer, gezangen, opwekkingsliederen en andere liederen zoals bijv. Zing, vecht, bid, huil….,van Ramses Shaffy en “Love shine a light” van Katrina & The waves.
Naast de ‘vocals’ bestaat de EPN Band momenteel uit mensen die de volgende instrumenten bespelen: piano, drums, basgitaar, elektrische gitaar, akoestische gitaar, saxofoon en dwarsfluit. De band ondersteunt de samenzang tijdens de diensten van Anders Kerken en kan nog versterking gebruiken.
Meer informatie over de band: info@anders-kerken.nl

TOP

Evangelisatie
(College van Diakenen)

De doelstelling van de werkgroep is om met elkaar stil te staan bij het feit wat gemeente-zijn in deze wereld betekent. Vandaar dat de werkgroep ervan uitgaat dat door de gemeenteleden ook veel georganiseerd evangelisatiewerk gedaan wordt door middel van gesprekken en hulpverlening.

Eén keer per jaar wordt er in oktober een Evangelisatiezondag gehouden om op deze dag met elkaar stil te staan bij het feit wat gemeente-zijn betekent.

De activiteiten die plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep Evangelisatie zijn als volgt te verdelen:

  • moederclub: deze komt 1 x per 2 weken bij elkaar
  • verspreiding Elisabethbode: 1x per maand
  • evangelisatiezondag: de derde zondag in oktober
  • bijzondere activiteit: “Goede doelenmarkt”
  • het promoten van de collectes

 

Bronnen van inkomsten zijn vrijwillige bijdragen, collectes en giften. De gemeente wordt vooraf geïnformeerd over de collectes, speciaal voor de Evangelisatiezondag. In oktober wordt de acceptgiroactie, ondersteund door een flyer, gehouden om de activiteiten te kunnen financieren.

E-mailadres: evangelisatie@pkn-dedemsvaart.nl
Banrekening: NL08 RABO 0373 7134 60 

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. inzake Evangelisatie

 


Hervormde vrouwendienst (HVD)
(taakgroep Pastoraat)

De Hervormde Vrouwendienst, afgekort H.V.D., bestaat uit vrouwelijke en ook mannelijke gemeenteleden.
Op velerlei terrein staat de H.V.D. de taakgroep Pastoraat bij in het dienen van de
gemeente. Zo zorgt de H.V.D. onder andere voor het bezoek aan bejaarden, chronisch zieken, weduwen en weduwnaars

TOP


werkgroep Hongarije
(College van Diakenen)

De werkgroep heeft een aantal doelen:

- De versterking van de gemeenschap met Christenen over de hele wereld en in het bijzonder met de
  Reformatorische Christenen in Hongarije.

- De verbreding van de kerkelijke en culturele horizon.

- De verwachting dat we als gemeenten uit Hongarije (Kisoroszi) en Nederland (Dedemsvaart) elkaar
  werkelijk tot steun zijn in woord en daad.

 

De werkgroep heeft de volgende taken:

 

  • regelmatig wordt er in de meivakantie een reis georganiseerd naar Kisoroszi voor jongeren en belangstellende ouderen. Ook worden tegenbezoeken gebracht.
  • door middel van acties wordt geld verzameld.
  • het promoten van de collecte.

 

E-mail: wg.hongarije@pkn-dedemsvaart.nl
Bankrekening: : NL55 RABO 0373 7134 87

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. inzake werkgroep Hongarije

TOP


Jeugdclubs
(taakgroep Jongeren)

In de periode van september tot en met maart worden elke week diverse jeugdclubs gehouden. Deze worden gehouden in ‘het Kruispunt’ achter de van Dedemkerk en in ‘de Meule’ dat is aan de zij ingang van De Antenne.

De clubs worden op de volgende momenten gehouden:

Groep 2+3 op maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur in het Kruispunt
op vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in de Meule

Groep 4+5 op woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur in het Kruispunt

Groep 6+7 op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in het Kruispunt

Groep 8 op maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur in de Meule

Voor groep 1 en 2 (van het voortgezet onderwijs) is er 1x in de maand club
op maandagavond van 19.45 tot 20.45 uur in de Meule.

De kosten voor de groepen 2 t/m 8 zijn € 0,50 per avond.
Voor klas 1 en 2 is dit € 5,- per jaar.

Op de clubs zijn wij actief bezig met knutselen en allerlei andere leuke en spannende activiteiten. Het clubseizoen word altijd afgesloten met een spetterend kampweekend.

Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met
Anita Padding tel. 0523 – 615644 of
Wenny Schuurman tel. 0523 -612643

TOP


Jeugdnevendienst
(taakgroep Vieren)

De jeugdnevendienst is voor de klassen 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. Het is een moment van gezellig bij elkaar zijn én een uitnodiging om te luisteren naar elkaar en te delen wat je bezighoudt. Daarin wordt geprobeerd om samen te zoeken naar het geloof en de liefde van God.

TOP


Kerkcontact
(taakgroep Pastoraat)

De werkgroep organiseert gedurende het seizoen diverse activiteiten voor 55-plussers:
- zes keer per jaar een gezellige middag;
- kerstmiddag;
- nieuwjaarsreceptie (met aansluitend een broodmaaltijd);
- reisje.

Ook coördineert zij het brengen van bloemen, die ’s zondags in De Antenne hebben gestaan, naar doopouders, zieke gemeenteleden of mensen die wel wat extra kunnen gebruiken.

TOP


Kerk en Israël
(taakgroep Leren)

Waarom Kerk en Israël?
• Omdat het in de kerk gaat om de God van Israël, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en omdat Israël Zijn volk is, eersteling onder de volken.
• Omdat we in de kerk telkens weer de Schriften van Israël opslaan, een onuitputtelijke bron van getuigenissen aangaande de God die mensen zoekt.
• Omdat het in de kerk draait om Jezus, vrome Jood van wieg tot graf, die verkondigde het Koningschap van God, tot verlossing van Israël en heil van de wereld.
• Omdat wij hebben leren zien dat onze traditie, losgeraakt van Israël, vergiftigd is door anti Judaïsme, waardoor we weerloos waren tegenover het antisemitisme.
• Omdat wij in de ontmoeting met het levende Jodendom/Joodse tradities kunnen leren onszelf, ons geloof, de Schriften beter te verstaan.
• Omdat wij hebben leren zien en erkennen dat God een eigen weg gaat met Zijn volk Israël (zonder Israël geen kerk, geen kerk zonder Israël).

Onze verhouding tot Israël is dus eenzijdig. Wij zijn op Israël geënt, zij niet op ons. Wij hebben hen nodig, zij ons niet. Zij hebben ons veel te zeggen, wij hen niet. Deze inzichten zijn ongemakkelijk, ze nopen tot zelfkritiek en verandering, bekering, maar wie zich eraan waagt beleeft het als een grote verrijking.

TOP


Kindernevendienst
(taakgroep Vieren)

In principe is er iedere zondag een nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Alleen op vredeszondag, tijdens de scholendiensten en tijdens de afscheidsdienst van groep 8 is er geen nevendienst.
De groepen 1 t/m 6 kunnen wekelijks naar de nevendienst. Voor de groepen 7 en 8 is de nevendienst om de week.
Tijdens de kindernevendienst wordt geprobeerd het bijbel gedeelte waar de dominee in de dienst over preekt, middels een verhaal op het niveau van de kinderen te brengen. Leidraad hierbij is Bonnefooi. Naast het verhaal, is er ook een verwerking of een spel dat past bij het thema.

TOP


Kinderoppas
(taakgroep Vieren)

Kinderen die nog te klein zijn om kerkdiensten bij te wonen, kunnen alle morgendiensten naar de crèche worden gebracht. Terwijl ouders de kerkdienst bijwonen, worden kinderen met speelgoed e.d. op prettige wijze beziggehouden. Ook baby’s kunnen gebracht worden.
De crèche in Kerkelijk Centrum De Antenne wordt gehouden in de Koterkelder (rechts naast de ingang aan de Prins Bernhardstraat).
De crèche in de Van Dedemkerk wordt gehouden in het ‘Kruispunt’ (achter de kerk).
Voor het einde van de kerkdienst kunnen de kinderen worden opgehaald om bij de zegen aanwezig te zijn.

TOP


Opendeur- en Zangdiensten
(taakgroep Vieren)

Samen met de dienstdoende predikant bereiden drie leden van de werkgroep (in wisselende samenstelling), 10x per jaar een kerkdienst voor. Aan de meeste diensten werkt een koor of groep mee. De ene maand wordt een zangdienst georganiseerd, de andere maand een opendeurdienst. Opendeurdiensten zijn van oudsher laagdrempelige inloopdiensten. Tien minuten voor de dienst wordt begonnen met het zingen van bekende liederen. Het thema voor de dienst komt uit het evangelisatieblad ‘Echo’. Dit blad kan na afloop meegenomen worden. De diensten worden gehouden in de Van Dedemkerk, op de 4e zondag van de maand, ’s avonds om 18.50 of 19.00 uur.

TOP


Ouderensoos
(taakgroep Pastoraat)

Iedere dinsdagmiddag vanaf twee uur komt een groep ouderen bij elkaar in De Antenne. Er worden spellen gedaan, zoals rummikub, sjoelen en scrabble. In de zomer hebben is er een korte vakantie. De leiders doen bij toerbeurt verslag van zieken, jarigen en andere belangrijke zaken. Ook houden zij een inleiding en wordt er gezamenlijk een lied (psalm of gezang) gezongen. Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om – geheel vrijwillig – een inleiding te houden, bijvoorbeeld een gedicht of een verhaal. Geïnteresseerden zijn welkom om te komen kijken en … mee te doen.

TOP


Protestantse Zendingscommissie Dedemsvaart (PZD)
(College van Diakenen)

Deze werkgroep betreft een orgaan van bijstand.

De werkgroep wil de gemeente graag bewust maken van de noodzaak van zending en ontwikkelingssamenwerking en de achtergronden hiervan. Zij doet dit vanuit hun christelijke identiteit en in navolging van Jezus Christus, die oproept tot getuigenis, naastenliefde, dienstbaarheid en het bevorderen van gerechtigheid.

Realisatie van de doelstelling vindt plaats door bezinning met de gemeenteleden vanuit de

kernwoorden: Geloven, Helpen en Bouwen.

 

De werkgroep PZD heeft de volgende taken:

 

- het organiseren en/of bevorderen van acties om de gelden bijeen te brengen   die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren middels twee acceptgiro acties

- verspreiding van op de zending gerichte lectuur

- gemeente informeren over het werk van de Zending via diverse media

- minimaal éénmaal per jaar een kerkdienst organiseren met het accent op het werk van de Zending

- medewerking verlenen aan activiteiten in internationaal, classicaal of regionaal verband

- het samenstellen en uitbrengen van het 40-dagenboekje.

- het verzamelen van ansichtkaarten en postzegels

- het promoten van de collectes
.

E-mailadres: zending@pkn-dedemsvaart.nl
Bankrekening: NL77 RABO 0373 7134 79

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. inzake Zending:

 

TOP


Stuurgroep Fondsenwerving
(College van Kerkrentmeesters – CvK De Antenne)

Doelstellingen
Hoofddoel: het verkrijgen van extra gelden door middel van (gemeenschappelijke) acties.
Nevendoelstelling: de saamhorigheid en onderlinge band versterken.
De besteding van de extra gelden wordt jaarlijks, in overleg met het College van Kerkrentmeesters, vastgesteld.

Acties
Jaarlijkse Fancy Fair, deelname aan fruitplukken in september, oliebollen bakken in december, kerstspullen en knieperties en kerstspullen verkopen op de Dedemvaartse kerstmarkt, etc.

Overig:
- de stuurgroep beschikt over een ophaaldienst en kan daarom op ieder moment goederen (t.b.v. de jaarlijkse Fancy Fair) bij u ophalen;
- de stuurgroep is altijd op zoek naar nieuwe, realiseerbare activiteiten. Uw suggesties zijn welkom;
- de kerkelijke gemeente wordt regelmatig van activiteiten op de hoogte gehouden middels de wekelijkse nieuwsbrief en het maandelijkse kerkblad De Samenspraak.

TOP


Tai
(taakgroep Vieren / taakgroep Jongeren)

Doelstelling: de Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. en haar omgeving kennis laten nemen van de missie van de broedergemeenschap in Taizé.
Deze broederschap houdt een pelgrimage van vertrouwen op aarde, d.w.z. iedereen wordt aangemoedigd om vrede, verzoening en vertrouwen in de eigen woon- en leefomgeving uit te dragen, en het vertrouwen en geloof in God door te geven.
Om bovenstaande doelstelling te bereiken worden de volgende activiteiten door de werkgroep uitgevoerd:
- het organiseren van vieringen in de stijl en sfeer van Taizé
- het organiseren van reizen naar Taizé
- het organiseren van plaatselijke ontmoetingen
- bekendheid geven aan wat Taizé te betekenen en te bieden heeft voor met name jongeren in Dedemsvaart en omstreken.

Zie voor de meest actuele informatie de facebookpagina TaizeDedemsvaart of ga naar www.TaizeDedemsvaart.nl

TOP