De "Samenspraak"

Pkn-kerkblad van Dedemsvaart

de.samenspraak@gmail.com

  


 

Nieuwsbrief
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor woensdag 18.00 uur via email op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com.
Kopij maximaal 6 regels lang.


 

'De samenwerkende kerken van Dedemsvaart'

 

Aan het Convent van kerken te Dedemsvaart wordt deelgenomen door de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Evangelische Gemeente, de Gereformeerde Kerk, De Ned. Hervormde Gemeente en de R.K.-parochie.
Deze Kerken willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van Kerken. Zij doen dit in geloof in de ene Heer Jezus Christus, de Messias van Israël, het hoofd van de Kerk en de Heer der wereld. Uitgaande van dit gemeenschappelijk fundament heeft het Convent in het bijzonder als taken:
* Het geloofsgesprek tussen de lidkerken, maar ook met de overige kerken, te stimuleren, teneinde te komen tot een gemeenschappelijk verstaan van Gods wil.

* De onderlinge herkenning tussen de kerken als gemeenschap van Jezus Christus te bevorderen door uitwisseling van informatie, het stimuleren van onderlinge contacten en het slechten van vooroordelen.

* De onderlinge solidariteit van de lidkerken te intensiveren door materiële, financiële, personele en geestelijke noden in de afzonderlijke kerken, zonodig tot een gezamenlijke zorg te maken.

* De samenwerking tussen de kerken te versterken in alle zaken, die de aandacht en gezamenlijke zorg van de kerken vragen.

* De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kerken, plaatselijk en wereldwijd, te helpen vormgeven door het signaleren, analyseren en gezamenlijk aanpakken van maatschappelijke noden.

* De eenheid van de kerken dichterbij te brengen door het nemen van nieuwe initiatieven en het ondersteunen van landelijke oecumenische projecten.

* De oecumenische betrokkenheid van de lidkerken te stimuleren door hen aan te spreken op de oecumenische dimensie in hun eigen beleid en leven en door regelmatig verantwoording af te leggen van het gezamenlijk gevoerde beleid.

* De betrokkenheid van oecumenische groepen binnen en buiten de aangesloten lidkerken te versterken en het besef van de ene oecumenische beweging levend te houden.

* De gezamenlijke publiciteit van de kerken (doen) verzorgen via onder andere wijkkrant, kerkbladen of regionale bladen.


Het convent vergadert vier keer per jaar, roulerend in één van de kerkgebouwen.
contactpersoon: 
Windelien Veerman
e-mail: erik_windelien@hotmail.com