ANBI pagina van de Protestantse kerk te Dedemsvaart

 

 


ANBI Kerk

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Wel moet die gift aantoonbaar zijn, dus of door middel van een kwitantie of via bankoverschrijving.
Dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.
Ten behoeve van de ANBI-regelgeving wordt hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente en diaconie vermeld.

 

A.  Algemene gegevens

 

  

Naam ANBI (kerkelijke gemeente):

Hervormde Gemeente te Dedemsvaart

 

RSIN/Fiscaal nummer:

Adres:

Contactadres

 

 

Telefoonnr. Kerkelijk Bureau:

002647072

Hoofdvaart 5 te Dedemsvaart

Kerkelijk Bureau

Hoofdvaart 7

7701 JE Dedemsvaart

0523-610894

 

E-mail:

Kerkelijkbureau.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl

  Het kerkelijk bureau is geopend op woensdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur

 

Website adres:

www.pkn-dedemsvaart.nl

 

De Hervormde Gemeente te Dedemsvaart is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “Een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.“ (Ordinantie 1, artikel 1).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde PKN.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Dedemsvaart en op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Dedemsvaart.

 

B.  Samenstelling bestuur

De Nederlandse Hervormde Gemeente te Dedemsvaart is sinds 26 mei 2013 een federatie aangegaan met de Gereformeerde Kerk te Dedemsvaart.

Samen gaan we nu verder onder de naam Protestantse Gemeente Dedemsvaart in wording. De Protestante Gemeente Dedemsvaart i.w. heeft gekozen voor een gemeenschappelijke kerkenraad, waarbij de bevoegdheden van beide kerkenraden gezamenlijk worden uitgeoefend.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de gezamenlijke Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 23 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 5 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
Het College van Diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges. Verder hebben zowel de Kerkenraad als beide colleges voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 3).

 

C.  Doelstelling / visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D.  Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan PKN.
Op deze webpagina vindt u het beleidsplan 2011-2015 van onze kerkelijke gemeente met daar gegevolgd door de werkplannen van de diverse taakgroepen

 

E.  Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling PKN’. De beloning van diaconale medewerkers - indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling PKN’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen PKN.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.  Verslag activiteiten

De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad.
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

G.  Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
Ook het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolombegroting in het overzicht onder I. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

 

H.  Verkorte staat van baten en lasten van de kerkelijke gemeente, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de kerkelijke gemeente in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 


ANBI Diaconie beide gemeenten

 

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI (diaconie):

Diaconie van de Hervormde Gemeente te Dedemsvaart

RSIN/Fiscaal nummer:

824092399

E-mail:

diaconie@pkn-dedemsvaart.nl

 

Website adres:

www.pkndedemsvaart.nl

Bankrekening
Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.

NL30 RABO 0373 7134 52

 

B. Samenstelling Bestuur

 

De Nederlandse Hervormde Gemeente te Dedemsvaart is sinds 26 mei 2013 een federatie aangegaan met de Gereformeerde Kerk te Dedemsvaart.

Het bestuur van de diaconie  ligt bij de gezamenlijke diaconieën.  In onze gemeente telt de diaconie 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

 

C. Doelstelling

De doelstelling van de diaconie is EERLIJK DELEN.

De diaconie maakt de gemeente bewust van de oorzaken van nood van mensen en oneerlijke verdeling van de welvaart in wereldverband, in ons eigen land, dorp en gemeente.

De diaconie bouwt door voorlichting en toerusting aan een missionair-diaconale gemeente.

De diaconie is, door het organiseren van bijeenkomsten, ook voor mensen van buiten de kerkelijke gemeente, het verspreiden en beschikbaar stellen van lectuur, bezig met het “gemeente-zijn” in de wereld.

De diaconie stimuleert de werkgroepen om activiteiten/projecten te organiseren, om daarmee de gemeente te betrekken en aan te moedigen om actief/bewust te geven. De werkgroepen zorgen, onder verantwoordelijkheid van de diaconie, voor de verdeling van de ingezamelde gaven en giften.

De diaconie stimuleert contact met en hulp aan mensen, dichtbij en ver weg.

Kernwoorden hierbij zijn Liefde en Gerechtigheid

 

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Diaconie

 

E: Beloningsbeleid/Regelingen

Leden van het College van diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

 

 

F. Verslag activiteiten

In het voorjaar presenteert het College van  diakenen een jaarrekening en legt verantwoording af aan kerkenraad en gemeente, hoe men het plan van aanpak heeft uitgevoerd.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan

 

G. Voorgenomen bestedingen

Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht  is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten van de diaconie, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn collectes en giften. De inkomsten worden doorgegeven aan zowel plaatselijke, landelijke als wereldwijde hulp.

Het doel van de collectes wordt in overleg met het college van kerkrentmeesters door de kerkenraad vastgesteld. Over collectes die door Kerk in Actie worden aangegeven, wordt de gemeente geïnformeerd door folders, via de nieuwsbrief en de beamer.

In het najaar wordt een flyeractie gehouden om bovengenoemde activiteiten te kunnen financieren. Naast deze actie wordt een extra gift gevraagd voor bijzondere acties, zoals het kerstpakket, of voor een voedselinzameling.

 

I. Activiteiten

 • Het vervoer van en naar de kerk voor gemeenteleden die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen
 • Het rondbrengen van fruitbakjes en dagboekjes rondom Dankdag
 • Het verstrekken van kerstpakketten aan minderbedeelden in en buiten de gemeente
 • Aandacht schenken aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken door middel van een Paasattentie
 • Het verzorgen van een gezamenlijke maaltijd op iedere laatste vrijdag van de maand, gekookt door gemeenteleden
 • Het bieden van financiële hulp aan personen en gezinnen, maar ook hulp in natura. Hiervoor beheert de Diaconie een moestuin die wordt bewerkt door enkele gemeenteleden
 • Iedere woensdag inloop/koffieochtend in Het Kruispunt
 • Elke 6 weken een inloopochtend voor mensen die met ontslag te maken hebben
 • De diaconie is vertegenwoordigd in het Diaconaal Platform Hardenberg, het overlegorgaan tussen kerken en burgerlijke gemeente op het terrein van schuldhulppreventie.

------------------------------------

 

 

Anbi Gereformeerde Kerk te Dedemsvaart

 

 


 

ANBI Kerk

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Wel moet die gift aantoonbaar zijn, dus of door middel van een kwitantie of via bankoverschrijving.
Dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.
Ten behoeve van de ANBI-regelgeving wordt hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente en diaconie vermeld.

 

A.  Algemene gegevens

 

 

  

Naam ANBI (kerkelijke gemeente):

Gereformeerde Kerk te Dedemsvaart

 

RSIN/Fiscaal nummer:

Adres:

 

 

002645750

Wilhelminastraat 3

7701 HA Dedemsvaart

0523-612630

 

Kerkelijk Bureau:

Kerkelijkbureau.deantennne@pkn-dedemsvaart.nl

Judith van Marlelaan 29

7701 HV Dedemsvaart

0523-616166

 

Website adres:

www.pkndedemsvaart.nl

 

De Gereformeerde Kerk  te Dedemsvaart is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “Een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.“ (Ordinantie 1, artikel 1).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde PKN.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk Dedemsvaart en op de diaconie van de Gereformeerde Kerk te Dedemsvaart.

 

B.  Samenstelling bestuur

De Gereformeerde Kerk te Dedemsvaart is sinds 26 mei 2013 een federatie aangegaan met de Nederlandse Hervormde Gemeente te Dedemsvaart.

Samen gaan we nu verder onder de naam Protestantse Gemeente Dedemsvaart in wording. De Protestante Gemeente Dedemsvaart i.w. heeft gekozen voor een gemeenschappelijke kerkenraad, waarbij de bevoegdheden van beide kerkenraden gezamenlijk worden uitgeoefend.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de gezamenlijke kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 20 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 8 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
Het College van Diakenen telt 13 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges. Verder hebben zowel de kerkenraad als beide colleges voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 3).

 

C.  Doelstelling / visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D.  Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan PKN.
Op deze webpagina vindt u het beleidsplan 2011-2015 van onze kerkelijke gemeente met daar gegevolgd door de werkplannen van de diverse taakgroepen

 

E.  Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling PKN’. De beloning van diaconale medewerkers - indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling PKN’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen PKN.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.  Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


G.  Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
Ook het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolombegroting in het overzicht onder I. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

 

H.  Verkorte staat van baten en lasten van de kerkelijke gemeente, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de kerkelijke gemeente in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.


 

Anbi Diaconie

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI (diaconie):

Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Dedemsvaart

RSIN/Fiscaal nummer:

824102782

E-mail:

diaconie@pkn-dedemsvaart.nl

 

Website adres:

www.pkndedemsvaart.nl

Bankrekening
Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
NL30 RABO 0373 7134 52

B. Samenstelling Bestuur

 

De Gereformeerde Kerk te Dedemsvaart is sinds 26 mei 2013 een federatie aangegaan met de Nederlands Hervormde Gemeente te Dedemsvaart.

Het bestuur van de diaconie  ligt bij de gezamenlijke diaconieën.
In onze gemeente telt de diaconie 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

C. Doelstelling

De doelstelling van de diaconie is EERLIJK DELEN.

De diaconie maakt de gemeente bewust van de oorzaken van nood van mensen en oneerlijke verdeling van de welvaart in wereldverband, in ons eigen land, dorp en gemeente.

De diaconie bouwt door voorlichting en toerusting aan een missionair-diaconale gemeente.

De diaconie is, door het organiseren van bijeenkomsten, ook voor mensen van buiten de kerkelijke gemeente, het verspreiden en beschikbaar stellen van lectuur, bezig met het “gemeente-zijn” in de wereld.

De diaconie stimuleert de werkgroepen om activiteiten/projecten te organiseren, om daarmee de gemeente te betrekken en aan te moedigen om actief/bewust te geven. De werkgroepen zorgen, onder verantwoordelijkheid van de diaconie, voor de verdeling van de ingezamelde gaven en giften.

De diaconie stimuleert contact met en hulp aan mensen, dichtbij en ver weg.

Kernwoorden hierbij zijn Liefde en Gerechtigheid

 

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Diaconie

 

E. Belonings beleid/regelingen

Leden van het College van diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

 

F. Verslag activiteiten

In het voorjaar presenteert het College van  diakenen een jaarrekening en legt verantwoording af aan kerkenraad en gemeente, hoe men het plan van aanpak heeft uitgevoerd.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan


G. Voorgenomen bestedingen

Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht  is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten van de diaconie, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn collectes en giften. De inkomsten worden doorgegeven aan zowel plaatselijke, landelijke als wereldwijde hulp.

Het doel van de collectes wordt in overleg met het college van kerkrentmeesters door de kerkenraad vastgesteld. Over collectes die door Kerk in Actie worden aangegeven, wordt de gemeente geïnformeerd door folders, via de nieuwsbrief en de beamer.

In het najaar wordt een flyeractie gehouden om bovengenoemde activiteiten te kunnen financieren. Naast deze actie wordt een extra gift gevraagd voor bijzondere acties, zoals het kerstpakket, of voor een voedselinzameling.

 


 I. Activiteiten

 

 • Het vervoer van en naar de kerk voor gemeenteleden die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen
 • Het rondbrengen van fruitbakjes en dagboekjes rondom ankdag
 • Het verstrekken van kerstpakketten aan minderbedeelden in en buiten de gemeente
 • Aandacht schenken aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken door middel van een Paasattentie
 •  Het verzorgen van een gezamenlijke maaltijd op iedere laatste vrijdag van de maand, gekookt door gemeenteleden
 •  Het bieden van financiële hulp aan personen en gezinnen, maar ook hulp in natura. Hiervoor beheert de Diaconie een moestuin die wordt bewerkt door enkele gemeenteleden
 • Iedere woensdag inloop/koffieochtend in Het Kruispunt
 • Elke 6 weken een inloopochtend voor mensen die met ontslag te maken hebben
 • De diaconie is vertegenwoordigd in het Diaconaal Platform Hardenberg, het overlegorgaan tussen kerken en burgerlijke gemeente op het terrein van schuldhulppreventie.